Panairi i Turizmit për Ballkanin Perëndimor

Panairi i Turizmit për Ballkanin Perëndimor

Posted by tdbsupport in Panaire te zhvilluar 18 Shk 2015

SFONDI I PROJEKTIT

Në nje kohë kur turizmi botëror është i zhvilluar prej dekadash, vëmendja e shumë pushuesve është tërhequr me kuriozitet drejt destinacionit më të ri turistik, Ballkanit Perëndimor. Duke lënë pas kohën e problematikave, ky rajon është i gatshëm të ofrojë mundësinë e zbulimit më të ri të një prej popullimeve më të hershme të botës. Me një kombinim magjik të natyrës pothuaj te virgjër me historinë, kulturën dhe traditat e popujve, Ballkani Perëndimor ka potencialin për tu shndërruar në një prej destinacioneve më të kërkuara nga turistët.
Turizmi është identifikuar si një prej sektorëve më të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendeve përbërës të Ballkanit Perëndimor, (Bosnje-Herzegovinë, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Serbi, Shqipëri) dhe strategjitë e zhvillimit të tij qëndrojnë në majat e prioriteteve të qeverive përkatëse. Nëpërmjet rritjes së turizmit mundësohet zgjerimi i tregut të punës dhe ngritja e nivelit të jetesës. Rritja ekonomike mbetet një ndër kriteret bazë në kuadër të qëllimit të përbashkët të rajonit për integrimin në Bashkimin Europian.
Mundësuar nga bukuritë natyrore të rajonit, Ballkani Perëndimor është shumë i pasur në ofertë për turizëm të shumëllojshëm. Iniciativa përmirësuese duhen praktikuar vazhdimisht për formimin dhe zhvillimin e infrastrukturave të përshtatshme. Të gjitha vendet përbërëse të rajonit janë duke ndërmarrë veprime për rregullimin e legjislacionit përkatës si mbështetje e rritjes ekomomike të vendeve, duke marrë pikë krahasimi politikat dhe parimet e punës së Evropës. Për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në kete rajon është shumë i rëndësishëm angazhimi dhe bashkëpunimi i komuniteteve lokale dhe kombëtare, si dhe futja e eksperiencave ndërkombëtare më të arrira në këtë fushë.
Në vitet e fundit, organizata ndërkombëtare si USAID kanë marrë në fokus zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe promovimin e shteteve të Ballkanit Perëdimor me qëllim integrimin e tij në hartën e destinacioneve turistike botërore. USAID ka zhvilluar konferenca me secilin prej shteteve të Ballkanit Perëndimor per zhvillimin e Turizmit të Qëndrueshëm, si pjesë ne fushatës së GSTA (Gobal Sustainable Tourism Association) për aplikimin e Kritereve të Turizmit të Qëndrueshem Global (GSTC [Gobal Sustainable Tourism Criteria]) në këtë rajon; në nivel destinacioni por edhe ne nivel biznesi. Një prej nismave kryesore të USAID ka qene aplikimi dhe zhvillimi i sistemit të Markës Autentike të Cilësisëpër kategorizimin e hoteleve dhe bizneseve në rajon.

JUSTIFIKIMI I PROJEKTIT

Zhvillimi i turizmit në Ballkanin Perëndimor ka premisa premtuese sic e tregojne dhe statistikat e fundit, dhe kjo mund të konstatohet nga përkushtimi i secilit prej shteteve në politikat e rritjes për arritjen e standarteve ndërkombëtare. Ndërkohë që secili prej tyre punon në promovimin e vendit të tij, shumë turistë janë të tërhequr të vizitojnë brenda të njëjtit udhëtim disa prej vendeve ne kete rajon, dëshirë kjo e justifikuar nga afërsia gjeografike si dhe nga diversiteti turistik. Një nevojë lind në këtë rast për bashkëpunime të ngushta e konkrete në këtë kuadër ndërmjet shteteve për promovimin e Ballkanit Perëndimor si njësi e tërë turistike. Bashkëbisedimet për hartimin e policave të përbashkëta rregulluese jane domosdoshmëri dhe ofrimi i paketave turistike zinxhir, do të ishin shumë ndihmëse për të gjitha vendet. Promovimi i Turizmit të Ballkanit Perëndimor si destinacion turistik i integruar, jo vetëm që do të afronte turistët lokalë por edhe ata ndërkombëtarë.
Bashkëpunimi në kuadër të destinacioneve ka nisur me iniciativë të USAID dhe qeverive të vendeve te Ballkanit Përëndimor, duke organizuar samite të rëndësishme të cilat drejtojnë strategji të përshtatshme për aplikimin e standarteve të larta në turizëm. Përvec bashkepunimit në nivel të destinacioneve, turizmi në Ballkanin Perëndimor nevojitet bashkëpunim edhe në nivel të kompanive të cilat veprojnë direkt në këtë fushë (Agjensitë turistike, hotelet, gastronomia, artizanët etj). Bashkëpunimi i këtyre instancave do të sillte edhe unifikim të standarteve, të cilat ndryshojnë nga vendi në vend, dhe një promovim i tij do të tërhiqte të gjithë të interesuarit në sektor. Komunikimi i suksesshëm nëpërmjet një rrjeti adekuat mundëson zhvillimin e kooperimit në rajon me ritme të shpejta.
Ideja e realizimit për herë dyte të Panairit „Turizmi në Ballkanin Perëndimor“ propozohet për të afruar bashkëpunimin rajonal dhe promovimin tij si njësi turistike e integruar duke krijuar atraksion më të madh ndaj turistit. Shoqëria organizuese ka eksperiencë disa vjecare në organizim panairesh edhe të këtij lloji, duke qënë organizatore e panairit më të rëndësishëm për turizmin në Shqipëri i iniciuar nga Albexpo Group dhe me pas I mbeshtetur dhe nga Shoqata e Invesitoreve te Huaj ne Shqiperi. Duke u nisur nga suksesi qe pati edicioni I pare I ketij panairi ne vitin 2012 Albexpo Group me mbëshetje Shoqatave Ballkanike te Turizmit dhe Hotelerise, vazhdon serisht te synoj promovimin e ketij sektori kaq te rendesishem per te gjitha vendet e Ballkanit Perendimor.

QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E PROJEKTIT

Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është të promovojë bashkëpunimin rajonal për Turizmin e Ballkanit Perëndimor për arritjen e standarteve ndërkombëtare, të tërheqë sa më shumë investitorë me synim rritjen e të ardhurave nga turizmi si edhe rritjen e numrit të vizitorëve.
Panairi “Turizmi në Ballkanin Perëndimor” synon:
– Rritjen e Bashkëpunimit Rajonal për zhvillimin e turizmit në Ballkanin Perëndimor
~ Shkëmbim eksperiencash dhe mundësish në varësi të zhvillimit të sektorëve të ndryshëm të turizmit në vendet e Ballkanit Perëndimor
~ Hartimi i policave të përbashkëta zhvilluese në përputhje me standartet Evropiane
~ Krijimi i lidhjeve të duhura për të ndërmarrë investime të përbashkëta rajonale, por edhe investime nga operatorë të huaj
~ Hartimi i paketave të për bashkëta turistike me mundësi vizitimi të Ballkanit Perëndimor nga veriu në jug e nga perëndimi në lindje
~ Bashkëpunim për rritjen e sigurisë së turistit

– Promovimi i Bashkëpunimit të Qendrueshëm të Turizmit në Ballkanin Perëndimor në rajon e në botë konform me standartet ndërkombëtare.

– Zhvillimi i rrjetit të komunikimit ndërmjet shteteve për lëhtësim në një bashkëpunim të frytshëm.

Rezultate të prekshme në terma të ardhurash nga trurizmi dhe numri i vizitorëve priten të konstatohen në vitin pasardhës.

PJESËMARRËSIT DHE VIZITORËT

Në këtë aktivitet planifikohet të jenë pjesëmarrës operatorë dhe lojtarë të rendesishëm të turizmit nga te gjitha vendet e Ballkanit Perendimor:
Bosnje-Herzegovinë
Kosovë
Mal i Zi
Maqedoni
Serbi
Shqipëri
Si dhe nga vënde te tjera si Italia, Greqia, Turqia etj.
Panairi do të jëtë i ndarë në katër sektorë; Agjensitë Turistike, Hoteleria, Artizanët dhe Arti Kulinar.
Vizitorët do të jenë investitorë e turistë nga vëndi, rajoni e bota.

Cfarë Përfitohet?
Marrja e informacionit më të fundit tregëtar në lidhje me turizmin e shteteve të Ballkanit Perëndimor
Marrja e informacionit të fundit mbi legjislacionin dhe marrëvëshjet lehtësuese ndërmjet shteteve
Mundësia për të kontaktuar dhe zhvilluar lidhje me njerëz, kompani e organizata
Shkëmbim eksperience dhe informacioni mbi njohuritë direkte në sektor
Shpërndarja dhe diskutimi i risive në turizmin botëror dhe shqyrtimi i mundësive të aplikimit të standarteve të sugjeruara nga USAID në rajon
Të fitohet kuptueshmëri mbi potencialet e bashkëpunimit
Të fitohet kuptueshmëri mbi potencialet e investimit në bashkëpunim
Promovimi i Ballkanit Perëndimor si paketë destinacionesh

KONFERENCA DHE B2B

Panairi synohet të organizohet në bashkëpunim me Shoqatat Ballkanike te Turizmit dhe Hotelerise. WeBTF do të jetë konferencë dhe ekspozitë për të gjithë aktorët e turizmit dhe sipërmarrës që janë të interesuar për të mësuar më tepër për prirjet e reja, sfidat dhe oportunitetet në industrinë e Turizmit , si dhe për indentifikimin e partnerevë të rinj, agjentëve dhe potencialit investues në rajon.Të ftuar special do të jenë Universitetet e Turizmit nga shtetet e ndryshme të Rajonit. Me këto institucione synohet organizimi konferencave të drejtuara prej tyre me temat më të prekshme, të sipërpërmendura që synojnë:
– Rritjen e Bashkëpunimit Rajonal
– Promovimin e këtij Bashkepunimi në Botë
Ashtu sic është e praktikës në evente të tjera të ngjajshme, “Turizmi në Ballkanin Perëndimor” do të ofrojë hapësira për eksperincat B2B dhe B2C.